آلفاباکس


استفاده از ابزار شرطی سازی لایتنر در زبان آموزی

برای یادگیری هر زبانی نیاز به یادگیری و حفظ لغات پرکاربرد و حتی لغاتی که به طور متوسط به کار می روند، دارید. در روش قدیمی لیستی از لغات تهیه می شود و زبان آموز شروع می کند به مرور تا حفظ واژگان اتفاق بیفتد. این روش معایب زیادی دارد. اول اینکه در این روش نظم خاصی بین کلمات حکمفرما نیست.یعنی همه واژه ها به یک میزان مرور می شوند در حالیکه باید تاکید اصلی بر روی واژگانی باشد که زبان آموز کمتر آنها را می داند. همچنین نبود دسته بندی مورد نظر زبان آموز و یا حتی امکان دسته بندی نیز در کنار این معایب خود نمایی می کند. و به عنوان آخرین مشکل اساسی، دست و پاگیر بودن روش های قدیمی برای حفظ واژگان است. برای حل این مشکلات چه باید کرد؟

لایتنر 
ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
زبان ,آموز ,زبان آموز ,دسته بندی